ماشین لباسشویی

سینجر
ماشین لباسشویی WMS-60-X3612SC ۸ برنامه شستشو برنامه شستشوی سریع تنظیم زمان شروع (delay) برنامه آب...
سینجر
ماشین لباسشویی WMS-60-X3612WC ۶ کیلوگرم ۱۲۰۰ دور ۸ برنامه شستشو برنامه شستشوی سریع تنظیم زمان ...
سینجر
ماشین لباسشویی WMS-70-X3712SCکیلوگرم ۷ کیلوگرم ۱۲۰۰ دور ۸ برنامه شستشو برنامه شستشوی سریع تنظ...
ماشین لباسشوییWMS-60-X3712WC ۷ کیلوگرم ۱۲۰۰ دور ۸ برنامه شستشو برنامه شستشوی سریع تنظیم زمان ش...
سینجر
ماشین لباسشویی  ۸ کیلویی مدل WMS-80-X3812SC ۱۲۰۰ دور ۸ برنامه شستشو برنامه شستشوی سریع تنظیم ز...
سینجر
ماشین لباسشویی ۸ کیلویی مدل WMS-80-X3812WC ۱۲۰۰ دور ۸ برنامه شستشو برنامه شستشوی سریع تنظیم زم...
سینجر
ماشین لباسشویی WMS-70-X4814WC داراى ۱۶ برنامه شستشو داراى نمايشگر بزرگ ال سى دى(Extra large LCD) برنام...
یافت شده 7